Петък, Юни 14, 2024
   
Текст

Експерти от ИАОС представиха Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

18 май 2010 г.

clip_image001Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда Ваня Григорова и експерти от Дирекция „Мониторинг на околната среда” представиха пред журналисти Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие /НСМБР/ и в частност мониторинга на кафявата мечка.

Инициативата е организирана от Министерство на околната среда и водите по повод националната кампания за отбелязване на Международния ден на Земята – 22 май международната година на биологичното разнообразие- 2010.

Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие е част от Националната система за мониторинг на околната среда. НСМБР представлява комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република България в дългосрочен план. Основната цел на НСМБР е осигуряване на информационна основа за прилагане на ефективна национална природозащитна политика и да обслужва обществените нужди от информация за състоянието на биологичното разнообразие. НСМБР се организира и ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда. Създадена е в съответствие с ЗООС, чл.144 (1), т.1, буква „з”; ЗБР - чл.115 (1), т. 10, Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и двете Европейски директиви в тази област (Директива за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43 и Директивата за опасване на птиците 79/409). НСМБР е разработена в съответствие с “модел за растеж”, което означава, че тя е гъвкава система, която може да се разширява и променя с времето. Изграждането на НСМБР представлява един отворен и многоетапен процес.

ИАОС администратора и координира дейностите в рамките на НСМБР, между всички институции и участници в полевия мониторинг. Участници в НСМБР могат да са доброволци, студенти, професионалисти от БАН, НПО и регионалните структури на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

clip_image002
НСМБР е утвърдена от Министъра на околната среда и водите през април 2007г. До момента изпълнението на дейностите от НСМБР се извършва от регионалните структури на Министерство на околната среда и водите – Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове на и регионалните структури на ИАГ – ДПП. При мониторинга на птици в сътрудничество между Министерство на околната среда и водите и НПО (Българско дружество за защита на птиците, Зелени Балкани, Фонд за дива флора и фауна и СДП Балкани) и Българската орнитологична централа към Института по зообогия – БАН. При мониторинга на прилепи ИАОС получава съдействие от Националния природонаучен музей.

Повече информация...

Източник: http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/News/2010-05-18.html

Фото галерия

Видео галерия